Wednesday, June 13, 2012

การกระทำลามกอนาจาร gross indecency

การกระทำอนาจาร ถือนิยามความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อนาจาร เป็น คำนาม หมายถึง ความประพฤติชั่ว ความประพฤติน่าอับอาย (กฎ) ชื่อความผิดอาญาฐานกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น อนาจาร (คำวิเศษ) ลามก น่าบัดสี ทําให้เป็นที่อับอาย เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น ในด้านความดีงาม อนาจาร ลามกอนาจาร = indecent คำพูดเชิงอนาจาร คำพูดหยาบคาย = indecency การกระทำลามกอนาจาร = gross indecency คำ ลามก อนาจาร ลามกอนาจาร หยาบคายหยาบโลน อย่างน่ารังเกียจ น่าขยะแขยง นั้น สามารถใช้คำ obscene ได้ obsceneness(n) แต่ถ้า ลามกอนาจารเชิงมากตัณหามากราคะ ราคะจัด มากโลกีย์ สามารถใช้ salacious(adj) salaciously (adv) salaciousness (n.) salacity (n.) คำอื่นที่ให้ความหมายคล้ายกันได้แก่ lustful, lecherous Dr.SoS ::

No comments:

Post a Comment