Wednesday, August 27, 2014

ต้องแจ้ง กรณีนำเงิน เข้า*เอาออก จากสิงคโปร์ เกิน 20000 เหรียญสิงคโปร์ (หรือเทียบเท่า)

ผู้ที่เดินทางเข้าออกสิงคโปร์ ต้องแจ้ง (declare) กรณีนำเงิน เข้า*เอาออก จากสิงคโปร์ ที่มีเงินเข้า / ออก มากกว่า 20000 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า) กฎนี้รวมทุกอย่าง ไม่ว่า จะเป็นเงินสด เช็คเดินทาง  ทั้งนี้ กฎนี้ มีเพื่อตรวจสอบการไหลเงินของผู้ก่อการร้าย และ อาชญากรต่าง ๆ

ทั้งนี้ อเมริกา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ มีกฎที่ต้องแจ้ง เมื่อนำ เงิน เข้า*เอาออก จากประเทศนั้น ที่มีการนำเงินเข้า / ออก มากกว่า 10000 เหรียญของเงินประเทศนั้น (เทียบเท่า)  

Each traveler needs to declare to the authorities if you carry more than S$20,000 in or out of Singapore (equivalent amount).  This starts from September 01, 2014.

Well, United States, Australia and New Zealand are $10,000 thresholds that each traveler needs to declare.


No comments:

Post a Comment