Wednesday, May 4, 2011

ภาษาอังกฤษผิดพลาด

บริษัทดัง ใช้ภาษาอังกฤษผิดพลาด ส่อคุณภาพต่ำ-จุดที่ผิด คือ all incusive
1. ฝรั่งเขาไม่ใช้แบบนี้ แต่จะใช้ว่า All Included ซึ่งจะหมายถึงรวมทุกอย่างแล้ว
2. พิมพ์ผิด incusive นั้น ถ้าไปเปิดพจนานุกรมนั้น จะหาไม่พบ แต่จะมี inclusive (adj)

ถ้าใช้ได้ถูกต้องจะทำให้ดูดีขึ้นมากอีกหลายโข

Dr.SoS

No comments:

Post a Comment