Wednesday, February 29, 2012

รัฐบาลเกาหลีใต้รับสมัคร 345 ทุนเรียนป.โท-เอกประเทศเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้รับสมัคร 345 ทุนเรียนป.โท-เอกประเทศเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งจากประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา รวมทั้งไทย จำนวน 345 ทุน ประจำปีการศึกษา 2012-2013 เพื่อเปิดโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และกระชับมิตรภาพระหว่างประเทศ...

ระยะเวลาให้ทุน
- ปริญญาโท 2 ปี (ไม่รวมหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ระยะเวลา 1 ปี)
- ปริญญาเอก 3 ปี (ไม่รวมหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ระยะเวลา 1 ปี)

สิทธิประโยชน์
- ทุนการศึกษาประกอบด้วยค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด เมื่อเรียนสำเร็จการศึกษา แต่จะงดเว้นค่าโดยสารขาเข้าในกรณีที่ผู้รับทุนอาศัยในประเทศเกาหลีเพื่อศึกษาหรือทำงานอยู่แล้ว
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน 900,000 วอน
- ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยสาขามานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ 210,000 วอน/ภาคเรียน หรือสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เครื่องกล 240,000 วอน/ภาคเรียน
- ค่าตั้งถิ่นฐานเมื่อแรกเข้า 200,000 วอน
- ค่าเรียนภาษาเกาหลี เป็นเวลา 1 ปี
- ค่าเทอมและค่าสอบทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 500,000-800,000 วอน
- ค่าประกันสุขภาพ 20,000 วอน/เดือน
- เงินทุนพิเศษสำหรับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญภาษาเกาหลี (TOPIK Level 5 - 6) 100,000 วอน/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 40ปี
- มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
- ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท ต้องสำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 1 กันยายน 2555
- มีผลการเรียนอย่างต่ำ 2.64 จากเกรด 4.0 หรือมีคะเนน 80% จากสถาบันการศึกษาล่าสุด

หมายเหตุ
- ผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้แล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการขอทุน แต่ผู้รับทุนที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาเกาหลี (Test of Proficiency in Korean - TOPIK) Level 4 ขึ้นไป สามารถยื่นขอทุนผ่านสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย
- มีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และหากสมัครเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือเทคโนโลยี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (มีแบบฟอร์มให้ในเว็บไซต์ www.gks.go.kr )
- รูปถ่าย
- สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบแสดงผลการเรียน
- เรียงความแนะนำตนเอง 1 ฉบับ (มีแบบฟอร์มให้)
- แผนการศึกษา สำเนาเอกสารแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
- ผลงานที่ได้ตีพิมพ์หรือรางวัลที่ได้รับ

หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครต้องเป็นภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเอกสารต้นฉบับมิใช่ภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษ ให้แปลเป็นภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลด้วย หากมีเอกสารที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์จะถูกปฏิเสธการพิจารณาจาก NIIED (National Institute For International Education)

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555

ผู้สนใจสามารถสมัครขอทุนได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย
เลขที่ 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2247-7537-41 โทรสาร 0-2247-7535

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ให้จริงหรือแกล้งหลอก ลองโทรไปดูก็จะรู้เอง

No comments:

Post a Comment