Friday, January 4, 2013

แปรพักตร์ เปลี่ยนขั้ว:: Renege

แปรพักตร์ เปลี่ยนขั้ว ผิดสัญญา ละเมิดสัญญา:: Renege  อ่าน รี-เน็ก

renege เป็นการบอกถึงความล้มเหลวในการรักษาสัญญาหรือข้อตกลง fail to fulfill a promise or obligation or commitment เป็นการเอาใจออกหาก  ไม่ซื่อตรง และไปเข้าร่วมกับฝ่ายตรงข้าม

คุณรู้ใช่มั๊ย ถ้าคุณแปรพักตร์ ผิดสัญญาตอนนี้ อะไรจะเกิดขึ้น
If you renege now, you know what will happen ..

stampede = การยกพวกแปรพักตร์

defector = ผู้แปรพักตร์, ผู้เอาใจออกหาก

คุณไม่ควรผิดสัญญานี้ You must not renege on this contract

Dr.SoS

No comments:

Post a Comment