Saturday, June 25, 2011

กลับไปกลับมา: Back and Forth

การกระทำในลักษณะ"กลับไปกลับมา" ตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Back and Forth

เช่น pass back and forth เป็นการส่งผ่านกลับไปกลับมา

1 comment: