Tuesday, June 21, 2011

ประมงหาแนวทางอนุรักษ์หอยตลับ

ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมด้วย นายสุริยะ วิฑูรย์พันธ์ ประมงจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือ เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์หอยตลับหรือหอยปะ บริเวณลุ่มแม่น้ำปะเหลียน หลังจากชาวบ้านที่ประกอบอาชีพหาหอยปะขอให้ทางราชการยกเลิกพื้นที่บางส่วน เพราะเห็นว่าพื้นที่อนุรักษ์กว้างเกินไป กระทบต่อแหล่งทำมาหากิน โดยมีตัวแทนจาก 3 อำเภอเข้าร่วม ทั้งนี้ในที่ประชุมชาวบ้านบางพื้นที่ยังขาดความเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องจำกัดพื้นที่อนุรักษ์หอยปะ และอ้างว่าพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าวยังคงมีการลักลอบเข้าไปหาผลประโยชน์ โดยไม่มีการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุจึงทำให้หอยหมดไปจากพื้นที่ดังกล่าว

ด้าน นายสุวิทย์ รองผู้ว่าฯ ได้รับฟังและร่วมหาทางออกกับที่ประชุมและมีมติ 5 ข้อหลักในการแก้ไขปัญหา คือ
1. ให้มีการจัดระบบเรื่องบริหารงานในทั้ง 3 อำเภอ และให้กำหนดเขตอนุรักษ์เป็นของแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน

2. ให้ประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปักหลักแนวเขตอนุรักษ์หอยตลับหรือหอยปะ พร้อมทำป้ายให้เห็นเด่นชัด

3. กำหนดให้ใช้อวนตาถี่ไม่น้อยกว่า (ไม่เล็กกว่า) 2.5 เซนติเมตร

4. ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จะให้ประมงจังหวัดปล่อยพันธุ์หอยปะลงสู่พื้นที่อนุรักษ์ และ

5. ห้ามให้ชาวประมงนำคราดไปประกอบเรือยนต์เพื่อจับหอยปะ หากพบจะจับกุมและยึดเรือทันที เพราะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

ที่มา: ประมงหาแนวทางอนุรักษ์หอยตลับ เดลินิวส์ออนไลน์ วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2554

1 comment: