Tuesday, June 21, 2011

กศน.ขอนแก่นผุดโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2554

การอ่าน เป็นหนึ่งในสี่ทักษะทางภาษาที่จำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอและไม่มีวันสิ้นสุด สามารถฝึกได้เรื่อย ๆ ตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่าน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยมนุษย์ได้รับความรู้ ความคิด และความบันเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สมบูรณ์ ดังคำกล่าวที่ว่า “การอ่านทำคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์” โครงการส่งเสริมการอ่าน เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของรัฐที่ต้องการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเด็กในวัยเรียนทั่วประเทศได้หันมาสนใจและรักในการอ่านหนังสือมากขึ้น การแสวงหาและการสร้างภาคีเครือข่ายรักการอ่านเพื่อร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน สร้างความสามารถในการอ่านหนังสือตลอดจนการพัฒนาแหล่งการอ่านให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้คนเข้าไปอ่านหนังสือ เป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของรัฐบาล โดยการอ่านของผู้อยู่ในวัยเรียนของนักเรียนนักศึกษา เพื่อต้องการได้รับความรู้จากเนื้อเรื่องที่อ่าน เช่น การอ่านหนังสือ ตำราต่าง ๆ เพื่อรู้และเข้าใจเรื่องราวตามหลักสูตร

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น หรือ สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านจังหวัดขอนแก่นขึ้น เพื่อแสวง หาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน จ.ขอนแก่น ในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติสู่นครขอนแก่น นครแห่งการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมต่อไป

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพยัต ชาญประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม สนง. กศน.จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติสู่นครขอนแก่น นครแห่งการอ่าน โดยมี นายโกศัลย์ ตั้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะข้าราชการ สนง. กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

นายโกศัลย์ ตั้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ ทางคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการอ่านตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับความคิดเห็นและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่าน เพื่อนำพาจังหวัดขอนแก่น สู่ “นครแห่งการอ่าน” โดยมีแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการส่งเสริมการอ่านของจังหวัดขอนแก่น และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการด้วยกัน และเอกชนในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่าน

“และยังต่อยอดไปสู่โครงการ กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ราคาถูก กับโครงการสมัชชาเครือข่ายส่งเสริมการอ่านอีกด้วยครับ” ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวปิดท้าย

ที่มา: กศน.ขอนแก่นผุดโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน เดลินิวส์ออนไลน์ วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2554

ควรคิดทำมาตั้งแต่ปีมะโว้ แย่มาก แต่ก็ยังดีที่คิดได้..

1 comment: