Thursday, September 15, 2011

เรื่องมาก จู้จี้ จู้จี้จุกจิก: choosy, nit-picking, picky, finicky

ภาษาอังกฤษ ที่ให้ความหมายในเชิง เรื่องมาก จู้จี้ จู้จี้จุกจิก นั้นมีหลายคำ เช่น fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety,

เช่่น เขาเป็นคนช่างจู้จี้จุกจิกเสียจริง He is such a nit-picking person.

เช่น บริษัทสิ่งพิมพ์จู้จี้จุกจิกเรื่องมากในการเลือกบรรณาธิการสูงสุด The publisher is too choosy in selecting its Editor-in-Chief.

ส่วนการจู้จี้จุกจิก ในลักษณะ พิถีพิถันมาก ละเอียดลออ เอาใจใส่กวดขัน นั้น เรียก meticulous [Adj], scrupulous, fastidious, careful,

ใคร ๆ ในโลกก็จู้จี้จุกจิกกันทั้งนั้น เพียงแต่จะมากจะน้อยต่างกันไป ต่างเรื่องต่างราว เพราะฉะนั้นจงใจเย็นในเรื่องจู้จี้จุกจิก

Dr.SoS

No comments:

Post a Comment