Monday, July 9, 2012

โพลชี้คนไทยยังเคร่ง แนวคิด 'หญิงต้องรักนวลสงวนตัว'

รามคำแหงโพล สำรวจพบ ประชาชนร้อยละ 33.06 เห็นว่าคุณค่าผู้หญิงไทย อยู่ที่ความรักนวลสงวนตัว วอนให้เพิ่มบทลงโทษกรณีผู้หญิงถูกล่วงละเมิด แต่เปิดกว้างให้นักเรียนหญิงที่ตั้งท้องกลับเข้ามาเรียนได้หลังคลอดบุตร...

เมื่อ วันที่ 9 ก.ค.2555 ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือรามคำแหงโพล (RU POLL) สำรวจบทบาทสตรีไทย ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 2 เก็บข้อมูลจากประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัด จำนวน 6,200 คน โดยผลการสำรวจพบว่า ในด้านการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ เห็นว่า ผู้หญิงและผู้ชายควรมีสิทธิ์ในด้านการเป็นผู้นำ หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเท่าเทียมกัน ร้อยละ 27.74 รองลงมา คือ ผู้หญิงและผู้ชายควรมีความเท่าเทียมกันด้านการศึกษา ร้อยละ 24.76 และเห็นว่า ผู้หญิงและผู้ชายควรมีความเท่าเทียมกันด้านความรับผิดชอบ ร้อยละ 21.53

ส่วนมุมมองของผู้ตอบแบบสำรวจต่อคุณค่าผู้หญิงไทยนั้น ส่วนใหญ่เห็นว่า คุณค่าผู้หญิงไทย อยู่ที่ความรักนวลสงวนตัว 33.06% รองลงมา เห็นว่าคุณค่าหญิงไทยอยู่ที่การมีความรัก ความอบอุ่น 20.60% และเห็นว่าคุณค่าหญิงไทยอยู่ที่ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 13.66

ในด้าน ความต้องการให้สตรีมีความเสมอภาค ประเด็นที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ต้องการเปิดโอกาสให้สตรีดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รองลงมา คือ ต้องการให้เพิ่มบทลงโทษกรณีผู้หญิงถูกล่วงละเมิด/ ถูกกดขี่เอาเปรียบทางเพศ และต้องการให้เปิดโอกาสให้นักเรียนหญิงที่ตั้งท้องกลับเข้ามาเรียนได้หลัง คลอดบุตร

* โพลชี้คนไทยยังเคร่ง แนวคิด 'หญิงต้องรักนวลสงวนตัว' ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555

No comments:

Post a Comment