Monday, December 14, 2009

ชื่อคนพม่า

ชื่อของคนพม่านั้นจะไม่มีระบบนามสกุลหรือแซ่ แต่จะใช้คำนำหน้าชื่อกำหนดฐานะทางสังคม

เช่นผู้ชาย "อู" จะใช้เรียกคนที่อาวุโสกว่า
"โก" เรียกคนที่มีฐานะใกล้กัน
และ "หม่อง" ใช้เรียกคนที่อ่อนว่า เช่นคนหนุ่มหรือวัยรุ่น
ส่วนเด็กผู้ชายจะใช้ว่า "เมา"
เช่น หม่อง เอ, โก ขิ่นหยุ่น, อู นุ
บางทีก็จะใช้ควบกันเช่น โก หม่อง ติน

สำหรับผู้หญิง "ดอร์" จะใช้เรียกสตรีสูงวัย
"มะ" ใช้กับเด็กผู้หญิง
เช่น ดอร์ ซูจี, มะ เมี๊ยะ

เช่นเดียวกับสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียกชื่อคนพม่าโดยไม่กล่าวถึงสถานะทางสังคมนั้นเป็นการไม่สุภาพมาก
เช่น ครู และ แพทย์ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีฐานะสูง มักจะมีคำนำหน้าว่า "สยา"
นายทหารจะใช้คำน้ำหน้าว่า "โบ" เช่น โบ เมี๊ยะ
พระที่เป็นเจ้าอาวาสใช้ "สยาดอ" เจ้าคณะเรียก "อะเช็ง" พระคุณเจ้าเรียก "โบดอ"

การตั้งชื่อของคนพม่านั้นโดยมากมักจะเป็นคำเดี่ยวหรือสองพยางค์ ไม่เกินสามพยางค์เป็นอย่างมาก ซึ่งจะตั้งตามวันเกิดเวลาตกฟาก(โดยมากให้พระตั้งให้) ซึ่งอันนี้ลึกเกินไป

AAG_th6

No comments:

Post a Comment