Wednesday, March 2, 2011

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ หรือ นบส.2 ของสำนักงาน ก.พ. เริ่มรายการปฐมนิเทศในวันที่ 2 มีนาคม 2554 นี้

มีข้าราชการระดับ รองอธิบดี ได้รับการคัดเลือกให้มาเข้าร่วมโครงการ 42 รายจากหลายส่วนราชการคือ

1.นาง ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 2.นายนิพิฐ อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ 3.นางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 4.นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 5.นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 6.นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 7.นางรัชนี สุดจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 8.นายสามารถชาย จอมวิญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสฯ 9.นายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 10.นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง

11.นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12.นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 13.นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 14.นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 15.นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 16.นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 17.นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 18.นายทศพร นุชองค์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 19.นายนิวัตชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 20.นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

21.นาย ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ 22.นายสันติ บุญประดับ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ 23.นายวีระชัย นพสุวรรณวงศ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 24.นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 25.นางฉลอง อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 26.นายสุนทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 27.นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 28.พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 29.นายณรงค์ รัตนานุกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 30.นายประวิทย์ เคียงผล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

31.นายพานิช จิตร์แจ้ง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 32.นายสมชาย วงษ์ทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 33.นายจรูญ นราคร รองอธิบดีกรมการศาสนา 34.นางวิไล วิทยานารถไพศาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 35.นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 36.นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 37.นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ 38.นายปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 39.นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 40.แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 41.นายชุมพล ชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 42.นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นบส.2 รุ่นนี้จะอบรมร่วมกันไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2554.

"ซี.12"

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2554
.

No comments:

Post a Comment