Wednesday, March 9, 2011

ห่วงวิกฤติบัณฑิตไทยตกงาน

ห่วงวิกฤติบัณฑิตไทยตกงาน


นักวิชาการชี้เศรษฐกิจไทยแย่ เตือนบัณฑิตใหม่เตรียมรับมือวิกฤติตกงาน จี้สถาบันการศึกษาเร่งแนะแนวทำงานให้เด็ก

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2553 จะมีบัณฑิตจบการศึกษาจากทุกสถาบันกว่า 1 แสนคน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้งานทำแล้วจากสถานประกอบการที่เคยฝึกงาน ประมาณ 30-40% ส่วนที่เหลือได้งานทำบ้างแต่ไม่ตรงสาขาวิชาที่เรียน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งไปประกอบกิจการส่วนตัวหรือค้าขาย อย่างไรก็ตามก็ยังมีนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถหางานทำได้ โดยเฉพาะในขณะนี้ที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจ จึงถือว่าปีนี้จะเป็นวิกฤติปัญหาการมีงานทำของบัณฑิตที่อาจเกิดภาวะการตกงานเป็นจำนวนมากได้อีกครั้ง

รศ.ดร.สุขุม กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษามีการสำรวจภาวะการมีงานทำของนักศึกษาในช่วงของการ รับปริญญา ซึ่งผลที่ออกมาจะพบว่า เกือบทุกสถาบันนักศึกษาจะมีงานทำกว่า 80% ขึ้นไปโดยบางแห่งจะได้ถึง 100 % แต่ตนไม่อยากให้มองแค่ว่านักศึกษามีงานทำมากหรือน้อย แต่อยากให้พิจารณาและสำรวจลึกถึงการมีงานทำของนักศึกษาด้วยว่า ทำงานตรงตามสาขาที่เรียนมา และได้รับเงินเดือนตรงกับวุฒิการศึกษาหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบข้อมูลจากสถานประกอบการส่วนใหญ่พบว่า สถานประกอบการต้องการแรงงานที่มีทักษะ ในสายอาชีวศึกษาโดยตรง
ขณะที่ผู้เรียนมักจะมุ่งเรียนให้จบปริญญาตรีมากขึ้น เมื่อไปสมัครสถานประกอบการก็รับเข้าทำงาน แต่ให้เงินเดือนวุฒิ ปวช.และ ปวส. เท่านั้น
ซึ่งนับว่าเป็นผลเสียต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก

“อนาคตสถาบันอุดมศึกษาต้องสำรวจข้อมูลของผู้มีงานทำอย่างละเอียด เพื่อให้อาจารย์ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวให้คำแนะนำแก่นักศึกษาได้อย่างถูก ต้อง”รศ.ดร.สุขุมกล่าว


ที่มา: ห่วงวิกฤติบัณฑิตไทยตกงาน เดลินิวส์ออนไลน์ วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2554

.

No comments:

Post a Comment