Saturday, March 5, 2011

คิดเกินราคา: rip off

บ่อยครั้งที่จ่ายเกินราคา การจ่ายเกินราคา หรือเกินมูลค่าที่แท้จริงนั้น เรียกว่า rip off หรือเขียนติดกัน rip-off การที่ใครจ่ายมากกว่าราคาจริงๆ สำหรับอะไรบางอย่าง Someone overpays for something

จริงๆ rip off ยังให้ความหมายในเชิงปล้น(ชิง)ฉ้อ(ฉลกลโกง)อีกด้วย

ชุดราคาตั้ง $500000 ถือเป็นราคาที่เกินกว่าที่ควรจะเป็น(ถือเป็นการฉ้อ(ยังกะปล้น)อย่างสมบูรณ์แบบ) That $500000 dress is a complete rip off. ถือว่าคิดราคาเกินกว่าที่มันควรจะเป็น overprice

นอกจากนี้ rip off ยังให้ความหมายในเชิง'ของคุณภาพต่ำแต่ขายยังกะเป็นของดีคุณภาพสูง' "of poor quality". ซึ่งถือเป็นการฉ้อโกงแบบหนึ่งนั่นเอง

ฉ้อโกง ฉ้อโกง[v.] ตรงกับภาษาอังกฤษ defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip-off

สแลงที่ว่า rip someone off นั้นหมายถึง การคิดเกินราคากับใครบางคน to overcharge someone เช่น เขาคิดฉันเกินราคา He just rip me off.

กรุณาอย่าคิด(เงิน)ฉันเกินราคา Please do not rip me off.
Dr.SoS .

No comments:

Post a Comment