Friday, February 18, 2011

วัน(ต่างๆ ): date

วันนี่ใครจะว่าสำคัญก็สำคัญ จะว่าไม่สำคัญนั้นมีน้อยมาก การรู้จัก"วัน"ต่างๆ

- due date หมายถึง วันที่ครบกำหนดที่จะต้องใช้เงินคืน the date on which an monetary obligation must be repaid โดยเฉพาะท่านที่ใช้บัตรเครดิต จะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่ท่านไปรูดบัตรเอาไว้ ต้องจ่ายให้ตรงเวลา โดยวันครบชำระ จะเรียกว่า due date

ฉันจำเป็นต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิต เพราะวันครบกำหนดชำระเป็นวันจันทร์ที่กำลังมาถึง I have to pay my credit card debt, the due date is this coming Monday.

- นอกจากนั้น due date ยังหมายถึง วันครบกำหนดคลอดลูกอีกด้วย ท่านสามารถถามคุณหมอให้ช่วยประมาณวันคลอดลูกได้ You can ask your doctor to calculate approximate pregnancy due date.

-ในแง่ประกันภัย วันครบกำหนดการรับประกันก็เรียก due date

- เกี่ยวกับข้อมูลใหม่หรือสิ่งใหม่ update (n,v) คุณต้องอัพเดทข้อมูลต่อต้านไวรัสบ่อยๆเพื่อป้องกันให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัย You have to update your anti-virus definitions frequently in order to protect your computer.

- เวลาจะบอกเกี่ยวกับการมีอยู่ก่อนหรือเกิดก่อนอีกสิ่ง (precede in time) เราสามารถใช้ predate ได้ เช่นกล่าวว่า การออกแบบครั้งแรกมีมาก่อนการออกแบบสมัยใหม่เกือบร้อยปี(ศตวรรษ) The first design predated the modern designs almost a century.

- การเขียนเช็คหรือเอกสาร โดยลงวันที่ย้อนหลังนั้นก็เรียก predate ( a date earlier than the actual one) เช่นที่กล่าวว่า เขาเขียนเช็คลงวันที่ย้อนหลังสองสัปดาห์ He predates the check a week ago.

- เราสามารถใช้ foredate หรือ antedate ในทำนองเดียวกันกับ predate ได้

- การกำหนดวันในการให้มีผลย้อนหลัง นั้นเราเรียกว่า backdate (making something effective from an earlier time โดยเฉพาะการขึ้นราคา especially a pay increase เช่นกล่าวว่า พวกเขาได้ค่าจ้างรายวันเพิ่ม โดยให้มีผลย้อนหลังไปที่วันแรกของเดือนนี้ They got daily wage increase backdated to the day of this month

- การเขียนเอกสารหรือเช็คลงวันที่ล่วงหน้า writing a future date on (a document)นั้นก็เรียก postdate เช่นที่กล่าวว่า เขาเขียนเช็คลงวันที่ล่วงหน้านานถึงสองเดือน He postdates the check as long as two months. เขาเขียนล่วงหน้าคือตอนนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินจริงๆ แต่คาดหมายว่าจะจ่ายในอนาคต

- คำ sedate(s) หมายถึง การทำให้คนหรือสัตว์สงบลงอย่างมาก (อาจเป็นการให้ยาให้นอนหลับ) sedation เช่น The doctor makes she rest by giving her strong sedate. ยาพวกทำให้หลับเรียก tranquilizer [N] ยาระงับประสาท, ยากล่อมประสาท

- ล้าสมัย เชย ตกรุ่น สามารถใช้คำ outdated หรือ out-of-date, obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated, behind the times, antiquated ก็ได้

Dr.SoS

.

No comments:

Post a Comment