Thursday, August 26, 2010

Fart: ตด หรือ ผายลม

วันนี้มี ตด หรือ fart มาฝาก คำนี้ส่วนมากจะนำมาซึ่งบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะน่ารื่นรมย์ แต่บางครั้งก็ทำให้ขบขันได้เช่นกัน คำ "ผายลม" นั้นส่วนมากก็ใช้ในหนังสือนวนิยายจีนซะมากกว่า ประมาณว่า พูดจาเหม็น ๆ เหมือนไม่ได้พูด เป็นคำด่าว่าซะมากกว่า

fart ในบางสถานะการณ์ ถือเป็นคำที่อยู่ในข่าย ก้าวร้าว (vulgar or offensive) คำนี้เป็นได้ทั้ง กริยา (verb) และ คำนาม (noun) มีรากศัพท์มาจาก Middle English words ได้แก่ ferten, feortan or farten ซึ่งเป็นคำในกลุ่มภาษาเยอรมันโบราณ (the Old High German) คือคำ ferzan

ในบางเหตุการณ์ 'fart' ถูกใช้แสดงในลักษณะ "คนน่ารำคาญ (irritating person)" หรือ "คนโง่ foolish person"

สำนวนคำกริยา (verb phrase) ที่กล่าวว่า 'fart around' หมายถึงการแสดงการใช้เวลาอย่างไม่ฉลาด อย่างไร้เป้าหมาย (spend time foolishly or aimlessly)

ส่วน 'brain fart' ใช้ในลักษณะเดียวกันกับ 'senior moment' ซึ่งเป็นภาวะหลง ๆ ลืม ๆ (a momentary lapse in concentration or occurrence of forgetfulness) เช่นภาวะที่เรียก Absence seizure

สำหรับ 'fart sack' เป็นแสลงของทหาร (military slang) จะหมายถึง เตียง หรือ ถุงนอน (sleeping bag)

มีการใช้คำ'Duck fart' ในละครห้องน้ำขบขัน (toilet humour) หมายถึงภาวะการมีลมในท้อง (flatulence)

A fart that came from your butt causes strange noise and vibrating sensation.
ตดที่มาจากก้นของท่านมีเสียงประหลาดที่ให้ความรู้สึกที่สั่นไหวอีกด้วย

A fart is a combination of gases (nitrogen, carbon dioxide, oxygen, methane, and hydrogen sulfide). ตดเป็นการผสมผสานของแก๊สชนิดต่า่ง ๆ (เช่น ไนโตรเจน ค่าร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด์

A fart travels from a person's stomach to their anus. ตดก็มีทางเดินของมัน มันท่องเที่ยวจากกระเพาะอาหารไปยังรูก้น

When a you swallow(eat) too much air or eats foods that the human digestive system cannot digest easily gas becomes trapped in your stomach. เมื่อคุณสวาปาม เอ๊ย กลืน (swallow หรือ eat, gobble, guzzle, gulp, polish off ,wolf, devour, wolf down คำเหล่านี้เกี่ยวกับการกินทั้งสิ้น) กลืน"ลม" หรือ "อาหาร" มากไป ทำให้ระบบย่อย ไม่สามารถย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก๊สจากอาหาร ก็มีโอกาสสูงที่จะถูกกักเก็บไว้

The only way for this excess gas to exit the body is through the anus. ทางเดียวที่แก๊สส่วนเกินเหล่านี้จะออกไปจากร่างกายได้ ก็โดยการออกทางรูก้น (anus)

ทำไม "ตด" จึงเหม็นเหลือเกิน The gas that makes your farts stink is the hydrogen sulfide gas. แก๊สในตดที่ทำให้เหม็นเหลือเกินคือแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ This gas contains sulfur which causes farts to have a smelly odor. แก๊สนี้มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ทำให้ตดมีกลิ่นตุตุ The more sulfur rich your diet, the more your farts will stink. อาหารที่คุณกินยิ่งมีส่วนประกอบของซัลเฟอร์มากเท่าไหร่ ก็ทำให้ตดมีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงเท่านั้น Some foods that cause really smelly farts include: beans, cabbage, cheese, soda, and eggs. อาหารที่ำทำให้ตดมีกลิ่นเหม็นได้แก่ ถั่ว กระหล่ำ เนย โซดา(น้ำอัดลม) และไข่

A scientific name for a fart is flatus or flatulence. ชื่อทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการของตด คือ flatus หรือ flatulence

The word fart is just one of many different terms used to describe the release of gasses from the human body. มีหลายคำที่ใช้แทนคำว่า"ตด"ได้ที่เป็นการอธิบายการปล่อยแก๊สออกจากร่างกายของเรา Other popular names for farts or farting include: gassers ช่างแก๊สก๊าส, stinkers (ไอ้เหม็น), air biscuits (บิสกิตลม), bombers (มือระเบิด), barking spiders (แมงมุมเห่า), rotten eggs (ไข่เน่า), and wet ones (ไอ้เปียก). คุณสามารถปลดปล่อย"ตด" ได้ด้วยคำต่อไปนี้ You can "pass gas ปล่อยแก๊ส", "break wind ผ่าลม", "blast ทิ้งระเบิด", "beef เนื้อ", poof, "rip one ฉีก(ใคร)", "let one fly ปล่อยบินไป", "step on a duck เหยียบเป็ด", and "cut the cheese ตัดเนยแข็ง".

Farts can be stinky, wet, loud, or silent but deadly. Pee-eeew!!! ตด .. นอกจากจะเหม็นแล้ว ยังอาจเปียก ดัง หรือ เงียบ แต่อาจถึงตายได้ ยี่...

Did you know? คุณรู้ไหม

* On the average, a healthy person farts 16 times a day. คนสุขภาพดีทั่วไปจะตดวันละ 16 ครั้ง
* Hey guys, don't be fooled by girls who tell you that they never fart. คุณผู้ชายอย่าได้ถูกผู้หญิงหลอกเชียว ว่าหล่อนไม่เคยตด Everyone farts, including girls. ทุกคนตด รวมทั้งผู้หญิงก็ตด In fact, females fart just as much as males. จริง ๆ แล้วผู้หญิงกับผู้ชายก็ตดพอ ๆ กัน
* Many animals fart too. สัตว์ส่วนมากก็ตดด้วย Cats, dogs, and cows. แมว หมา วัว Elephants fart the most. ช้างตดมากที่สุด
* People fart the most in their sleep. คนตดมากที่สุดขณะที่หลับอยู่
* Farts that contain a large amount of methane & hydrogen can be flammable ตดส่วนมากจะมีแก๊๊สมีเทน และ ไฮดรอเจนจำนวนมาก ทำให้ติดไฟได้นะ

การนำ fart มาใช้ในลักษณะตลก นั้น จะต้องระวังเพราะถือเป็นภาษาคำก้าวร้าว คำไม่สุภาพ (English language vulgarism) ถ้าจะใช้ใ้ห้สุภาพก็ต้องใช้ flatus หรือ flatulence นะครับ

No comments:

Post a Comment