Sunday, December 19, 2010

ห้าม: ban, forbid, prohibit, disallow, embargo, restriction, interdiction, postscription

คำที่ให้ความหมายว่า "ห้าม" ในภาษาอังกฤษมีหลายคำ เช่น ban, forbid, embargo, prohibit, disallow, restriction, interdiction, postscription

การ"ห้าม" เป็น การให้เว้นกระทำ ไม่ให้ทำ Prohibition is to tell what should not or must not be done. โดยมีวัตถุประสงค์บางอย่าง This may due to some reasons.

การห้าม สั่งห้าม ประกาศห้าม ในลักษณะ ban เช่น ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ประกาศห้ามเมื่อวานนี้ ไม่ขายพืชผักจากสวนที่ทดลองปรับปรุงพันธุกรรม A grocery store announced yesterday banning produces from genetic modifying sites. คำ produces หมายถึง พืชผักผลไม้

การ"ห้ามใจ" สามารถใช้ restrain oneself, suppress/control one's feeling, ในลักษณะการมีสติที่จะระงับใจ ข่มใจ ยับยั้งใจ

การห้ามติดต่อ ในลักษณะการคว่ำบาตรสามารถใช้ boycott(n) การ boycott เป็นรูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใจ ที่จะละเว้นจากการใช้ การซื้อ หรือ การติดต่อ กับ บุคคล องค์กร หรือ ประเทศ โดยเป็นการประท้วงอย่างเปิดเผย ปกติใช้ boycott เพื่อเหตุผลทางการเมือง A boycott is a form of consumer activism involving the act of voluntarily abstaining from using, buying, or dealing with a person, organization, or country as an expression of protest, usually for political reasons.

มันถึงเวลาแล้วยังที่เราจะประท้วงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสหรัฐฯ Is it time to boycott all products made in USA? สหรัฐฯได้ออกมาตรการหลายอย่างที่ประท้วงผลิตภัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ ในลักษณะที่ไม่ยุติธรรม USA government issues various unfair measures in boycotting products from many countries. น่าละอายนัก Shame on you!!

"ห้ามปราม" สามารถใช้ dissuade, warn, discourage, deter
"ห้ามเข้า" สามารถใช้ no entry หรือ no admittance เช่น ป้ายห้ามเข้า ถูกนำมาติดไว้ที่ที่ดินส่วนบุคคลของเขา A no entry sign is put on his private property.
"ขัดขวาง, ห้ามเข้า" สามารถใช้ bar from หรือ debar from [การเพิกถอนสิทธิ์(จากการเป็นทนาย) disbar from]
"ห้ามเลือด" สามารถใช้ stop the bleeding, stanch/staunch the bleeding สามารถใช้ ยาห้ามเลือด ยาสมานแผล ที่เรียก astringent
"ห้ามล้อ" สามารถใช้ brake, stop, cease ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม เรียก air brake (n) คันห้ามล้อ เรียก brake pedal (n)
"ห้ามประกันตัว" สามารถใช้ deny bail ศาลสามารถห้ามการประกันดัวหากบุคคลถูกพิจารณาว่าจะทำให้เสียรูปคดี A court can deny bail if an individual is thought to be a flight risk.
"ห้ามบุกรุก ห้ามล่วงล้ำ" ใช้ "no trespassing"
"ห้ามจับของ"
"ห้ามจอด(รถ)"
"ห้ามผ่าน"
"ห้ามปัสสาวะ" "ห้ามเยี่ยว"
"ห้ามทัพ"
"ห้ามมาสาย"
"ห้ามตื่นสาย"
"ห้ามส่งเสียงดัง"
"ห้ามจับปลา"
"ห้ามเดินลัดสนามหญ้า"
"ห้ามสูบบุหรี่"
"ห้ามขายเหล้า, ห้ามจำหน่ายสุรา"
"ห้ามบีบแตรรถ"
"ห้ามออกอากาศ" ในลักษณะการตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ เราใช้ censor
"ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง" No change/modification allow/permit เช่น จากการแก้ไขข้อสัญญา ไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการเจรจาต่อรองราคา From a contract modification, it does not permit negotiation of a price. [negotiation = การเจรจาต่อรอง]
"ห้ามขโมย"
"ห้ามตี"
"ห้ามพูดคำหยาบ"
"ห้ามหล่อ ห้ามสวย" เอ๋.. มันห้ามกันได้ด้วยเหรอ

contraband หมายถึง ของต้องห้ามตามกฎหมาย ของเถื่อน การค้าเถื่อน การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ

"ห้ามญาติ" พระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกาย พระหัตถ์ขวาแบตั้งขึ้นเสมอพระอุระ เป็นกิริยาห้าม ทำให้เรียกว่า "ปางห้ามญาติ" style of Buddha image
"ห้ามพระแก่นจันทน์" ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาห้อยลงข้างพระกาย พระหัตถ์ซ้ายแบตั้งขึ้นเสมอพระอุระ เป็นกิริยาห้าม

การห้าม ตักเตือน ว่ากล่าว ให้สติ สามารถใช้ admonish (vt) admonition (n)

ดร.SoS

No comments:

Post a Comment