Tuesday, December 7, 2010

โอกาส: Opportunity

"โอกาส"เป็นจังหวะสำคัญของชีวิต Opportunity is a favorable juncture of circumstances (juncture ในที่นี้หมายถึง จังหวะ หรือ a point of time สำหรับกิจกรรมสำคัญ) โปรเจคใหม่เปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ The new project provided an opportunity for new creatives.

"โอกาส" ย่อมเป็นโอกาสที่ดีที่จะก้าวต่อไปหรือสร้างความก้าวหน้า Opportunity is a good chance for advancement or progress.

ผมขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผมอย่างต่อเนื่อง I would like to take this opportunity to thank everyone who gives continued supports.

มีสุภาษิตจีนกล่าวว่า การสร้างโอกาสย่อมมีอยู่ในผู้ที่มีความพร้อมมีความสามารถที่แท้จริง ไม่ว่า(เขา)จะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตาม Those with true skill know how to make opportunities in any environment. เมื่อโอกาสมาให้เขาได้พิสูจน์ว่า เขาสามารถทำงานนั้นได้ เพราะว่า เขาก็มีความพร้อมสำหรับโอกาสที่มาถึง When the opportunity came for him to prove that he could do the job, he was ready.

บริษัทมีอาชีพมีงานต่าง ๆ ให้เลือก พร้อมโอกาสอย่างมากมาย(ในการแสดงศักยภาพ/ความสามารถ) The company gives a great career choice with plenty of opportunity.

โอกาสที่มีน้อยหรือหาได้ยาก เรียกว่า rare opportunity เช่น บริษัทแอ๊ปเปิล เปิดโอกาสที่หาได้ยากที่พูดคุยเรื่องงานขั้นสูง (งานที่มีความสลับซับซ้อน)ของเขา Apple is offering a rare opportunity to talk about its advanced works.

สุภาษิตจีนอีกบทกล่าวว่า ความสามารถคงไม่มีึคุณค่าความหมายหากปฏิเสธซึ่งโอกาสที่เปิดให้ Ability in itself is nothing if denied opportunity.

อย่าได้ถามหาโอกาสถ้าคุณไม่รู้จักฉกฉวยหรือสร้างโอกาสให้กับตนเอง(อย่างชอบธรรมนะครับ) Don't ask for opportunity if you do not grab or build your own opportunity.

ดร.SoS

No comments:

Post a Comment