Sunday, December 26, 2010

งานคือเงิน เงินคืองาน

ท่านเจ้าคุณ อำนาจอยู่ที่ความรัก ความศรัทธาของประชาชน หาได้อยู่ที่ตัวของท่านเจ้าคุณไม่

หลักการบริหารการปกครองที่เป็นจิตวิญญาณแห่งนักปกครองทุกคนจากพระผู้เป็นที่ รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช

ในฐานะพลเมืองดีจึงขอให้ท่านผู้ใช้อำนาจทางการบริหารโดยเฉพาะท่านนักการ เมืองผู้มีอำนาจในวันนี้ทั้งหลายได้ระลึกถึงเนื่องในวันปิยมหาราช

ได้สติเอาไปทำมั่ง ไม่ทำมั่ง ยังได้ลดความเดือดร้อนของประชาชนและเหล่าข้าราชการประจำลงได้สักหน่อย

กลัวนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางหลักการบริหารงานบุคคล เรื่องการสละตำแหน่งอีกนะโยม

ชาวบ้านเขาเป็นงงมาก ๆ และยังงงไม่ฟื้นจนบัดนี้

ส่วนข้าราชการประจำที่เผลอไผลไปกระทำผิดวินัย อันนี้ถือว่าท่านเลือกทางเดือดร้อนของท่านด้วยตัวเอง โทษใครหาได้ไม่

ยกเว้นท่านที่ยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ ชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไป

เช่นในขณะนี้ที่ต้องเอาใจช่วยทั้งนายอำเภอทั้งนายตำรวจ คู่ใหญ่ตัวจริงเสียงจริงประจำอำเภอ

รักกันจริง ขึ้นเขาลงห้วย ไม่ทิ้งซึ่งกันและกันแบบไม่ต้องพิสูจน์ดีเอ็นเอ

นายพลตำรวจใหญ่ขอสละตำแหน่งมาหมาด ๆ ว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินตามรอยกันเป๊ะ

คำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอซีเก้ายังลูกผีลูกคน โผแต่งตั้งนายตำรวจโดย ก.ตร.ก็ยังไม่ไปไหน

นักเรียนนายอำเภอกำลังถูก ป.ป.ช.กล่าวหาเรื่องทุจริต การสอบเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรกำลังถูกยกเลิกเพราะมีทุจริตในการสอบ

ตักบาตรร่วมขันกันมาจริง

เอาใจช่วยครับท่าน ทองแท้ย่อมทนต่อการพิสูจน์ แต่โปรดระวังนักการเมืองแอบหยิบไปจำนำอีกก็แล้วกัน ราคากำลังดี

ท่านข้าราชการที่กำลังประสบวิบากกรรมถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ท่านคงทราบดีว่าเงินเดือนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่านยังได้รับอยู่จน กว่าจะถูกสั่งลงโทษ

เว้นจากการลงโทษระดับเบาประเภทว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน แบบนี้หลวงท่านยังเลี้ยงดูอยู่แต่ถ้าเจอโทษเป็นให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก ท่านต้องไปทำมาหากินใหม่

กระทั่งถูกลงโทษแรง ๆ ดังกล่าวไปแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษก็ยังมีสิทธิได้รับเงินเดือนถ้า การลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก นั้นได้มีคำสั่งไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการ ซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘

ท่านกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ในระหว่างที่มิได้มาปฏิบัติราชการ เนื่องจากถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เป็นการยกเว้นหลักการรับเงินเดือนของข้าราชการประจำทั้งหลายว่า การจ่ายเงินเดือนให้ผู้ใด ผู้นั้นต้องมาทำงาน

แต่ตามธรรมเนียมพี่ไทย มีกฎหมายที่ไหน มีปัญหาที่นั่น ยิ่งชื่อ ยาว ๆ ยังงี้เดี๋ยวสวย

ข้าราชการท่านหนึ่งถูกไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงอุทธรณ์ต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายจนได้ความกลับมาว่ากระบวนการสอบสวนไม่ถูก ต้อง มิได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าว หาทราบ

ให้ เพิกถอนคำสั่งไล่ออก แล้วให้บรรจุกลับเข้ารับราชการตามเดิมแล้ว สอบสวนใหม่ ให้ถูกต้อง

ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมยกเว้นช่วงระยะเวลาที่ถูกไล่ออกนับแต่วันที่รับ คำสั่งไล่ออกจนถึงวันที่ได้รับคำสั่งเพิกถอนการไล่ออกและให้กลับ มารับราชการใหม่ได้

รวมสี่ปีกว่า ซึ่งเจ้านายท่านสั่งไม่ให้รับเงินเดือนในช่วงนี้ซึ่งนับดูแล้วแปดแสนกว่าบาท ท่านอ้างว่าเงินคืองาน งานคือเงิน จะจ่ายเงินเดือนให้ผู้ใด ผู้นั้นต้องมาทำงาน

สูนอนเอกเขนกสบายอยู่กับบ้าน ตูจึงไม่จ่าย

ตาม พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕

นึกว่าตบจูบ นี่ ตบ เตะ แถมเข่าศอก เงินตั้งเกือบล้าน ถึงไม่มี คลิปวิดีโอ ก็ต้องฟ้อง ชิมิ

จึงยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองให้เจ้านายผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเดือน ระหว่างถูกไล่ออกจนถึงวันที่ได้กลับเข้ารับราชการแปดแสนกว่ารวมถึงเวลา ราชการที่สะดุดหายไปให้บวกมาเหมือนเดิมด้วย

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีตาม ฟ้อง ท่านว่าการดำเนินการสอบสวนหลังการกลับเข้ารับราชการใหม่อีกเป็นการดำเนินการ ทางวินัยครั้งใหม่ ผู้ฟ้องคดียังไม่ใช่ผู้กระทำผิดวินัย

สะดุ้งกันทั้งกรม ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามระเบียบดังกล่าวผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ต่อ เมื่อการดำเนินการทางวินัยถึงที่สุดแล้ว

ประเด็นปัญหาในคดีนี้ที่ผู้ฟ้องคดีได้กลับมารับราชการโดยเพิกถอนคำสั่งไล่ ออกแต่เดิมแต่ยังมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยในข้อหาเดิมไม่ว่าจะ เป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่

ถามว่าเป็นการดำเนินการทางวินัยครั้งใหม่หรือไม่ ที่ผ่านมาไม่มีผลจึงรับเงินเดือนได้

ท่านว่า ถือได้ว่า กระบวนการดำเนินการทางวินัยยังไม่ถึงที่สุด เพราะยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในข้อหาเดิม ถ้าไม่มีการดำเนินการทางวินัยต่อไปจึงจะถือว่ากรณีถึงที่สุดแล้ว จึงจะจ่ายเงินเดือนในระหว่างถูกไล่ออกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีมิได้มาปฏิบัติราชการระหว่างถูกไล่ออก

พิพากษากลับเป็นให้ยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๕/๒๕๔๙)

งานไม่มา เงินไม่มี

พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

ที่มา: งานคือเงิน เงินคืองาน กฎหมายข้างตัว เดลินิวส์ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553

No comments:

Post a Comment