Friday, December 17, 2010

ประสาท: ระบบความรู้สึก: nerve system

คำ"ประสาท"ในภาษาไทย มีการใช้มากจริง ๆ

จาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ประสาท [ปฺระสาด, ปฺระสาทะ-] น. ส่วนของร่างกาย มีลักษณะคล้าย เส้นใย มีหน้าที่นําคําสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมอง หรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย, โดยปริยายหมายความว่า จิตใจ, ความรู้สึก. (ส. ปฺรสาท; ป. ปสาท).

ประสาทกระตุ้นการหลั่ง, ประสาทกระตุ้นการคัดหลั่ง จะใช้คำ secretory nerve โดยประสาทนี้จะส่งข้อมูลในลักษณะจังหวะกระตุ้นเชิงไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของต่อมคัดหลั่ง Secretory nerve conveys impulses that excite functional activity in a gland.

ประสาทกล้ามเนื้อตา (ประสาทสมองเส้นที่ ๓) เรียก oculomotor nerve
ประสาทกล้ามเนื้อลิ้น (ประสาทสมองเส้นที่ ๑๒) เรียก hypoglossal nerve
ประสาทกะบังลม เรียก phrenic nerve
ประสาทกาย เรียก somatic nerve
ประสาทตา [N] optical nerve
ประสาทหู auditory nerve
ประสาทสมอง brain nerve
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ neuroanatomy
ประสาทวิทยา neurology

แต่จริง ๆ เรามีประสาทมากมาย แล้วคุณมีบ้างหรือเปล่า
ประสาทเสีย be irritated, be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic คนขี้หงุดหงิดจะประสาทเสียบ่อย Easily irritated people will always feel uneasy in everything. ถ้าหงุดหงิดใส่ตัวเองก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าใส่คนรอบข้าง ก็จะเป็นบาปที่ต้องชดใช้ Be in a bad tempered to itself is okay, but to others will be sin that have to be repay. [in a bad tempered คือ หงุดหงิด]

ถ้าประสาทเสียบ่อย ๆ ก็จะ ประสาทกิน ประสาทแดก Get easily fretful will cause himself become birdie. คือกลายเป็นคนเพี้ยน ๆ พิลึกพิลั่นดร.SoS

No comments:

Post a Comment