Sunday, April 29, 2012

2555:: ชี้ยอดแอดมิชชั่น 122,169คน

วันนี้(25 เม.ย.) ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)  ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)  กล่าวถึงยอดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบ กลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง  ปีการศึกษา 2555 ว่า มีผู้สมัครและชำระเงิน จำนวน  122,169 คน  ซึ่งยอดสมัครใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา  แม้ปีนี้มีระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ซึ่งรับไปก่อนแล้ว  อาจเป็นเพราะนักเรียนบางคนที่ติดรับตรงแล้วแต่ได้คณะที่ไม่ชอบจึงสละสิทธิ์ และมาสมัครแอดมิชชั่นกลางแทน

ทั้งนี้ในวันที่ 29-30 เม.ย.2555 นี้ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) จะเปิดให้นักเรียนเข้ามาตรวจเช็ครายชื่อของตนเองว่าถูกตัดสิทธิจากแอดมมิ ชชั่นกลางหรือไม่ และเช็คข้อมูลผลคะแนนสอบต่าง ๆ ที่ใช้ในแอดมมิชชั่นกลางที่มีอยู่ในมือกับที่สอท.มีอยู่นั้นตรงกันหรือไม่ เช่น คะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือแกตและการทดสอบความถนัดทาง วิชาการ/วิชาชีพหรือแพต   เป็นต้น โดยตรวจเช็คได้ที่เวบไซต์ สอท. www.cuas.or.th และถ้าตรวจเช็คแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันให้ติดต่อที่สอท.โดยตรง โทร.0-2354-5155-6

ด้านนายอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีมติเห็นชอบปฎิทินการดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วม โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิ ลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2  ปีการศึกษา 2555  เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน จำนวน 125 ทุน   รับสมัคร วันที่ 9-11 พ.ค. 55 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พ.ค.55 สอบสัมภาษณ์  สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด วันที่ 28-30 พ.ค. 55  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 5 มิ.ย. 55 ทั้งนี้นักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th ช่วงต้นเดือนพ.ค. 55 หรือสอบถามโทร. 0-2610-5468

::
:: 2555 ชี้ยอดแอดมิชชั่น 122,169คน © 2554 บริษัท เดลินิวส์ เว็บ จำกัด วันพุธที่ 25 เมษายน 2555

No comments:

Post a Comment