Wednesday, December 21, 2011

ขอเงิน150 ล้านบาท ล้างหนี้ม.อีสาน

คณะกรรมการควบคุมฯ ขอเงิน 150 ล้าน “จ้างอาจารย์เพิ่ม 200คน-ใช้หนี้ ม.อีสาน”
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุม มอส. ที่มี นายสมนึก พิมลเสถียร อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นประธาน ว่า คณะกรรมการควบคุมฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของ นางจรรยา แสวงการ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง มอส. พร้อมด้วย ดร.อัษฎางค์ แสวงการ อดีตอธิการบดี ที่ขอให้พิจารณายกเลิกการควบคุม ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 โดยมีมติให้ประธานคณะกรรมการควบคุมฯ สรุปรายละเอียดแผนการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอรายงานต่อนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมความเห็นของคณะกรรมการควบคุมฯ ที่ระบุว่า แผนบริหารมหาวิทยาลัยตามที่ผู้รับใบอนุญาตเสนอมาทั้ง 3 ครั้ง ยังไม่เหมาะสมและยังไม่สามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันได้

ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ ได้แจ้งแนวทางแก้ปัญหาโดยให้ผู้รับใบอนุญาตให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมฯ อย่างเคร่งครัด ไม่แทรกแซงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและไม่ขัดขวางการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมฯ และผู้บริหารชุดปัจจุบัน รวมถึงผู้รับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือจัดงบประมาณในการจัดจ้างคณาจารย์ที่มีคุณภาพจำนวน 200 คน และจัดการหนี้สินของมหาวิทยาลัย รวมจำนวนเงิน 150 ล้านบาท เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการควบคุมฯ หรือไม่

ด้านรศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี มอส. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ ได้พิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู เพิ่มเติม จำนวน 40 คน ตามที่มีการเสนอขออนุมัติ 42 คน โดยผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร ป.บัณฑิต และหลักสูตรการบริหารการศึกษา ซึ่งขัดกับระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนั้นตนจึงขอให้ผู้ที่รู้ตัวว่าลงทะเบียนซ้ำซ้อน รีบมาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจะได้เลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทั้ง 2 หลักสูตร พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ แบ่งเป็น นักศึกษาเรียนในที่ตั้ง 36 คน นอกที่ตั้ง 39 คน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ในที่ตั้ง 23 คน นอกที่ตั้ง 8 คน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในที่ตั้ง 5 คน นอกที่ตั้ง 3 คน และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในที่ตั้ง 48 คน นอกที่ตั้ง 27 คน รวมผู้ที่ได้รับอนุมัติจบการศึกษาทั้งหมด 229 คน

ที่มา: ขอเงิน150 ล้านบาท ล้างหนี้ม.อีสาน: เดลินิวส์ เว็บ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554
----------------
มันง่ายไปหรือเปล่าขอเงินภาษีประชาชนกันดื้อ ๆ ควรกู้เงินเหมือน ม.รังสิต ถ้าบริหารจัดการดีก็จะล้างหนี้เงินกู้ได้ในเวลาไม่นาน

No comments:

Post a Comment