Monday, December 19, 2011

เหตุภาษาอังกฤษอ่อน: วิตกเด็กไทยตกงานเพิ่มขึ้นหลังการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี 58

วิตกเด็กไทยตกงานเพิ่มขึ้นหลังการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี 58 เหตุภาษาอังกฤษอ่อน

ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวในการประชุมแนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาข้ามพรมแดนในประเทศไทย ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน หารือจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาข้ามพรมแดนของไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งปัญหาสำคัญของไทย คือ การใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อมีการเปิดตลาดการค้าเสรี เด็กไทยจะไม่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานโลกได้ แนวโน้มการตกงานจะเพิ่มสูงขึ้น เปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น มาเลเซีย ซึ่งขณะนี้มีการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก เพื่อผลิตบุคลากรป้อนสู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น หากไทยไม่ปรับตัว อาจสูญเสียโอกาสหลายด้าน สำหรับการหารือครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยของไทย ตื่นตัวในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาข้ามพรมแดน โดยการนำจุดแข็งของการศึกษาไทย เช่น ด้านการแพทย์ พยาบาล โรงแรม ไปเปิดหลักสูตรร่วมกับประเทศสมาชิกมากขึ้น และต้องผลักดันให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรไทยศึกษาควบคู่ไปด้วย

เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวอีกว่า หลังการประชุมครั้งนี้ จะมีการจัดประชุมระดับชาติ และในประเทศภูมิภาคอาเซียน เพื่อกำหนดทิศทางการเปิดเสรีการศึกษาของไทยต่อไป ขณะเดียวกัน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดการศึกษาในประเทศไทย โดยใช้การศึกษาเป็นการค้า จัดโรดโชว์ ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ เข้ามาเรียนในประเทศไทยให้มากขึ้น

( สำนักข่าวแห่งชาติ)

ที่มา: มติชนออนไลน์ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

No comments:

Post a Comment