Monday, December 19, 2011

เตือน! ผู้ที่เก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถผู้อื่นมาใช้มีความผิดโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับถึง 10,000 บาท

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากวิกฤตน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ผู้ใช้รถต้องขับรถลุยน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดและสูญหายเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลการแจ้งขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่แทนที่ชำรุดสูญหาย พบว่า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2554 มีประชาชนมาแจ้งขอรับคู่มือทะเบียนรถใหม่แทนที่ชำรุดและสูญหาย จำนวน 28,435 ราย แผ่นป้ายทะเบียนรถ จำนวน 16,501 ราย และขอรับเครื่องหมายการเสียภาษีรถประจำปี อีกจำนวน 12,282 ราย โดยหากป้ายทะเบียนรถ หรือ เครื่องหมายการเสียภาษีรถประจำปีหล่นหายขอให้ติดต่อดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถจดทะเบียนอยู่

สำหรับ รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1– 5 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2554 จากเดิมที่ดำเนินการได้เฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น ซึ่งเจ้าของรถต้องนำเอกสารที่ใช้ประกอบการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่สามารถมาติดต่อดำเนินการด้วยตนเองได้) กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล, ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งหากเป็นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 ไม่ต้องแนบเอกสารการแจ้งความจากสถานีตำรวจแต่อย่างใด โดยเสียค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ 100 บาท เท่านั้น

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า ผู้ที่เก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถได้สามารถส่งคืนที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก โดยเจ้าของรถสามารถตรวจสอบข้อมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สูญหายได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบกที่ 1584 หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกที่ www.dlt.go.th ทั้งนี้ “ผู้ฉวยโอกาสนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เก็บได้ไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และความผิดอาญาฐานปลอมแปลง หรือใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท ด้วย

ที่มา: เตือน! ผู้ที่เก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถผู้อื่นมาใช้มีความผิดโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับถึง 10,000 บาท :มติชนออนไลน์ :
เตือน! ผู้ที่เก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถผู้อื่นมาใช้มีความผิดโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับถึง 10,000 บาท
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

No comments:

Post a Comment