Wednesday, July 6, 2011

ผลการเลือกตั้ง 2554

ผลการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554

ผลการเลือกตั้ง 2554 "สุวัจน์" เชื่อสัญญาณการเมืองดีทุกอย่าง ไม่ว่าใครแพ้-ชนะ วันนี้ประเทศไทยชนะ!


ที่มา: มติชนออนไลน์ 7 กค.2554

No comments:

Post a Comment