Tuesday, July 19, 2011

ยอดหนี้สาธารณะ เดือนพ.ค. 54 อยู่ที่ร้อยละ 41.08 ( 4.27 ล้านล้านบาท )

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) เผยยอดหนี้สาธารณะ เดือน พ.ค.54 อยู่ที่ร้อยละ 41.08 ของจีดีพี แบ่งเป็นหนี้รัฐบาลกู้โดยตรง 3.016 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1.073 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 158,207 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 30,582 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2554 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พ.ค.54 มีจำนวน 4.27 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 41.08% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยเป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3.016 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1.073 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 158,207 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 30,582 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 30,865 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เพิ่มขึ้น 21,668 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 9,653.12 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) เพิ่มขึ้น 17.20 ล้านบาท ในขณะที่หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 473.35 ล้านบาท ส่วนหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นไม่มีหนี้คงค้าง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554
------------------

ยอดหนี้สาธารณะคงค้างเม.ย.พุ่ง4.24ล้านล้านบาท


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เผยยอดหนี้สาธารณะคงค้างเดือน เม.ย. มี 4.24 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.03 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ...

วันที่ 20 มิ.ย. 2554 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยถึงยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย.54 มี 4.24 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.03 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยเป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2.9 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1.06 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 158,190 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 31,055 ล้านบาท เมื่อเปรียบ เทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,284.86 ล้านบาท

โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เพิ่มขึ้น 6,225 ล้านบาท ในขณะที่หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 1,789.35 ล้านบาท 2,149.89 ล้านบาท และ 1.09 ล้านบาท ตามลำดับ

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 20 มิถุนายน 2554

1 comment: