Thursday, September 2, 2010

อาจารย์ดีเด่น พ.ศ. 2552

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น 2552 ทุกท่าน

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- สาขาสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศศะ
จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ดีเด่นของ ปอมท. พ.ศ.2552
- สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย ธนาพงศธร
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจาร์ ดร.บรรจบ ศรีภา
จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สาขาสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่มา: รายงานจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.) 2553

No comments:

Post a Comment