Wednesday, September 1, 2010

อย่างนี้ไม่ต้องลาออก

มีปัญหาแบบไม่น่ามีปัญหาว่า ใครจะอยู่ใครจะไป ขนาดกฤษฎีกายังเอาไม่อยู่

บ้านนี้เมืองนี้ แล้วจะอยู่กันยังไงวะเนี่ย

ต้องคดีปกครองของกฎหมายข้างตัว นี่ของจริง จะไปหรืออยู่ ว่ากันสะเด็ดน้ำ แบบว่ามันจบแล้วโยม

คดีนี้เป็นการปะทะกันระหว่างท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ช้างชนช้าง ฝ่ายบริหารล่อกับฝ่ายนิติบัญญัติต้องมันแน่ ๆ

เริ่มจากท่านนายก อบจ.เคราะห์หามยามร้ายถูกดำเนินคดีอาญา

มิหนำเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่ได้ประกันตัว ต้องย้ายที่อยู่ไปเรือนจำระหว่างพิจารณาคดี

ท่านประธานสภามาเยี่ยมถึงเรือนจำ นึกว่าเป็นห่วงเป็นใย อุบ๊ะ ดันหนีบใบลาออกติดมือมาด้วยแน่ะ หวังดีแต่ประสงค์ร้ายนี่หว่า

ว่าไปทำไมมี ท่านนายกก็ก่อเหตุไว้ด้วย ตอนได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดันเขียนใบลาออกไม่ลงวันที่ มอบให้ท่านประธานสภา

ท่านประธานเก็บเงียบไว้เป็นทีเด็ด แต่หลังจากไปเยี่ยมท่านนายกที่เรือนจำและมั่นใจว่านายกไม่รอดแน่งานนี้

สองอาทิตย์ต่อมา จึงเป็นฤกษ์งามยามดีนำหนังสือลาออกไปยื่นต่อส่วนกิจการสภา

ท่านนายกก็ต้องเด้งจากตำแหน่งเหลือแต่ตำแหน่งผู้ต้องขังเพียงตำแหน่งเดียว

การเมืองระดับไหนก็เหมือนกันหมดยังงี้แหละครับท่าน

ท่านประธานได้ทีเรียกประชุมสภาและมีมติเลือกท่านนายก อบจ. คนใหม่อย่างเรียบร้อยโดยไม่มีการชุมนุมประท้วงใด ๆ

อนิจจังไม่เที่ยง ศาลอาญามีคำพิพากษาและปล่อยตัวท่านนายกอีกหกเดือนต่อมา

จึงเกิดเรื่องเป็นคดีขึ้นมา ท่านนายกคนเก่ารีบรุดไปทวง ตำแหน่งคืนก็เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะเฟ้ย

อา ล้วงกระเป๋าเอาเงินท่านประธานซึ่งหน้ายังง่ายกว่าให้คืนตำแหน่ง เรื่องจึงถึงโรงถึงศาลปกครอง

ท่านนายกฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาแต่งตั้งนายกคนใหม่ดังกล่าว

อ้างว่าไม่มีเจตนาลาออกและไม่เคยทำหรือยื่นหนังสือขอลาออกหรือมอบหมายให้ใครกระทำการ

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ยืน ตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

เรื่องนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติแล้วว่าผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภา อบจ.ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

การพ้นจากตำแหน่งด้วยการลาออก ท่านว่า ต้องพิจารณาถึงเจตนาและความสมัครใจ ที่จะพ้นจากตำแหน่งด้วย

หนังสือลาออกของผู้ฟ้องคดีกำหนดให้มีผลในอนาคต ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่พ้นจากตำแหน่งจนกว่าจะถึงวันดังกล่าว

ยังมีเวลาไตร่ตรองทบทวนหรืออาจมีเหตุให้ไม่ประสงค์ลาออกอีกต่อไป

เมื่อเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอระงับการลาออกต่อประธานสภาก่อน การลาออกมีผลจึงแสดงเจตนาที่ชัดแจ้งว่าไม่ประสงค์ผูกพันการลาออกอีกต่อไป

ส่วนแนวทางกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดว่า ถ้าหนังสือลาออกระบุเงื่อนเวลาที่ประสงค์จะลาออกไว้แตกต่างจากวันที่ยื่น หนังสือลาออก ในระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนดตามเงื่อนเวลาย่อมไม่สามารถขอถอนหนังสือลาออก หรือเปลี่ยนแปลงเวลาลาออกในหนังสือได้

แนวปฏิบัตินี้เป็นการบังคับบุคคลให้พ้นจากตำแหน่งโดยไม่คำนึงความสมัครใจของบุคคลตามหนังสือลาออกนั้น

ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๖) แห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่อาจนำมาอ้างได้

ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการ เลือกนายก อบจ. คนใหม่จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ให้ เพิกถอนมติ ดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่มีมติเพื่อมิให้เกิดปัญหาการดำรงตำแหน่งซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อการที่ได้กระทำลงไป

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๑๘/๒๕๔๙)

พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
ที่มา: อย่างนี้ไม่ต้องลาออก กฎหมายข้างตัว เดลินิวส์ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

No comments:

Post a Comment