Wednesday, September 22, 2010

ถั่วหรั่งพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม พรรษา 84 พรรษาในปี 2554 กรมวิชาการเกษตรมีนโยบายเร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดเสนอผลงานการปรับปรุงและ พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ให้คณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร พิจารณาประกาศเป็น “พันธุ์แนะนำ” และ “พันธุ์รับรอง” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่จะได้ใช้พืชพันธุ์ดีในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ถั่วหรั่งหรือ “ถั่วปันหยี” เป็นพืชพื้นเมืองที่นิยมปลูกกันมากในภาคใต้ เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย มีความทนแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ ผลผลิตสูงในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เช่น ดินทรายจัด และดินร่วนปนทราย ที่ไม่มีน้ำขัง ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมี ถั่วหรั่งพันธุ์ดี คือ พันธุ์สงขลา 1 มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลาง ประมาณ 120-130 วัน ให้ผลผลิตสูงประมาณ 400-700 กิโลกรัมต่อ ไร่ ขึ้นอยู่กับสภาพดินและระบบการจัดการแปลง

ปีนี้กรมวิชาการเกษตรได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่งสงขลา 1 ป้อนให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ตัน แต่ยังไม่เพียงพอกับความ ต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะตลาด ถั่วหรั่งกำลังขยายตัวมากทั้งในพื้นที่ภาคใต้และส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคถั่วหรั่งในรูปถั่วหรั่งต้มคล้ายกับถั่ว ลิสง นอกจากนี้ยังมีการแปรรูป ถั่วหรั่งเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ถั่วหรั่งอบกรอบ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วหรั่ง ซึ่งกำลังเป็นที่ชื่นชอบและนิยมมากในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

การปลูกถั่วหรั่งของเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมายังมีจุดอ่อน เนื่องจากต้องเสียเวลารอเก็บเกี่ยวผลผลิตถึง 4 เดือน และหากปลูกพันธุ์พื้นเมืองต้องรอเก็บเกี่ยวยาวนาน 150-180 วันแล้ว เกษตรกรยังมีความเสี่ยงกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวน และยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องโรคแมลงศัตรูพืชและ วัชพืชด้วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลาจึงได้ศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้พันธุ์ถั่วหรั่งที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้นลง ขณะนี้การปรับปรุง พันธุ์ถั่วหรั่งอายุเก็บเกี่ยวสั้นพันธุ์ใหม่ อยู่ระหว่างปลูกทดสอบในแปลงเกษตรขั้นสุดท้าย คาดว่าจะประสบความสำเร็จภายในปี 2553 นี้ ซึ่ง สวพ.8 จะเสนอให้คณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรพิจารณา ประกาศเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปี 2554 ด้วย

นายจิระ สุวรรณประเสริฐ นักวิชา การเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา หัวหน้าทีมปรับปรุงพันธุ์ถั่วหรั่งอายุเก็บเกี่ยวสั้นพันธุ์ใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถั่วหรั่งอายุเก็บเกี่ยวสั้นจะช่วยให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ไม่ต้องรอเป็นเวลานาน สามารถปลูกได้ปีละ 3-4 รอบ ทั้งยังช่วยลดเวลาเสี่ยงต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศ ลดอัตราเสี่ยงเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ราคาถั่วหรั่งฝักสดหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งหลังจากหักต้นทุนการผลิต 3,000 บาทต่อไร่แล้ว จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เหลือ ประมาณ 6,000 บาทต่อไร่ต่อรอบการผลิต

หากสนใจถั่วหรั่งอายุเก็บเกี่ยวสั้นพันธุ์ใหม่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จ.สงขลา โทร. 0-7420-5780

ที่มา: ถั่วหรั่งพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติฯ เดลินิวส์ออนไลน์ วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2553

No comments:

Post a Comment