Thursday, September 2, 2010

กรมคุกเปิด ป.โท ในเรือนจำแห่งแรก

กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ ม.มหาสารคาม ม.ราชภัฎมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม เปิดการสอนปริญญาโทในเรือนจำ โดยมี นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายนิพันธ์ ชลวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม รศ.ดร.สมเจตตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำ จ.มหาสารคาม กรมราชทัณฑ์ ณ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม

การเปิดปริญญาโทในเรือนจำครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยกระดับความรู้ และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเข้าใจให้แก่ผู้ต้องขัง และบุคคลากรกรมราชทัณฑ์ ให้มีเจตคติที่ดีต่อการยกระดับการศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เป็นคนเก่ง คนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้ต้องขังถึงระดับปริญญาโท ตามพระราชดำริ และพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการสนองต่อนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ในการจัดตั้งศูนย์นำร่องการศึกษา และการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง (Live and learn Prison : LLP) ในเรือนจำ จ.มหาสารคาม ซึ่งถือเป็นการเปิดปริญญาโทในเรือนจำเป็นแห่งแรก

นายชาติชาย สุทธิกรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า จ.มหาสารคาม ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 50,000 คน ที่ผ่านมาเรือนจำประจำ จ.มหาสารคาม ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม ซึ่งในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 โดยมีนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ 28 คน ซึ่งจะผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมได้เป็นรุ่นแรกในปี 2554 ทั้งนี้ ทางกรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายที่จะขยายการศึกษาให้สูงขึ้น จึงได้พิจารณาให้เรือนจำ จ.มหาสารคาม เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทเป็นแห่งแรกของกรม ราชทัณฑ์ ซึ่งในระดับปริญญาโทนี้ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ม.ราชภัฎมหาสารคาม และ ม.มหาสารคาม จะดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นอกจากนั้น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จะเปิดการศึกษาในระดับ ปวช. แผนกช่างก่อสร้างอีกด้วย

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีเทศบาลเมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกวิชาชีพก่อนพ้นโทษ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีวิชาชีพติดตัวไปหลังพ้นโทษ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยมีวิชาชีพติดตัวไปประกอบอาชีพสุจริต ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเหมือนคนทั่วไป

ด้าน ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการดีฝ่ายพัฒนานิสิต ม.มหาสารคาม กล่าวว่า ม.มหาสารคาม ตระหนักดีว่า การขยายโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้ต้องขังให้ได้ศึกษาต่อ หรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง และสังคม จะเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคคล เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตในสังคมได้ โดยทาง ม.มหาสารคาม ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้น และเพื่อให้ผู้ต้องขังมีโอกาสในการในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ใช้เวลาที่สูญเสียไปในเรือนจำให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีกหลังพ้นโทษ

ที่มา: กรมคุกเปิด ป.โท ในเรือนจำแห่งแรก เดลินิวส์ออนไลน์ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553

No comments:

Post a Comment